Certified Assessment Centre

#HR #business #medical #educational #school

Zjistěte jazykovou úroveň Vašeho týmu: zaměstnanců v práci, či žáků
a studentů.

Využijte jazykových programů zakončených zkouškou a certifikátem s dosaženou úrovní jazykových znalostí a řečových dovedností či samostatnou zkoušku zakončenou též certifikátem.

CERF - Common European Framework of Reference for Languages

CERF – Common European Framework of Reference for Languages

Jazykové úrovně

Společný evropský referenční rámec definuje 6 jazykových úrovní, vytvořených Radou Evropy.

Poskytuje objektivní kritéria pro určení jazykové způsobilosti a usnadňuje tím uznávání a srovnání kvalifikačních osvědčení získaných v různých studijních kontextech.

Úroveň

A1

Úroveň

A2

Úroveň

B1

Úroveň

B2

Úroveň

C1

Úroveň

C2

Úroveň BASIC

A1

Zkouška představuje každodenní používání psané a mluvené angličtiny a je skvělým odrazovým můstkem pro získání sebevědomí a zlepšení se v jazyce.

©Council of Europe / Conseil de l’Europe

Porozumění

Poslech

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Čtení

Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Mluvení

Ústní interakce

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

Samostatný ústní projev

Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Psaní

Písemný projev

Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Úroveň BASIC

A2

Zkouška dokazuje schopnost používání angličtiny při komunikaci v jednoduchých situacích. Dodává sebevědomí pro pokračování ve studiu na vyšší úroveň.

©Council of Europe / Conseil de l’Europe

Porozumění

Poslech

Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení

Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Mluvení

Ústní interakce

Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.

Samostatný ústní projev

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Psaní

Písemný projev

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Úroveň INDEPENDENT

B1

Zkouška dokazuje, že jste již zvládli základy anglického jazyka a jste schopni vaše praktické jazykové dovednosti samostatně uplatnit v běžných situacích.

©Council of Europe / Conseil de l’Europe

Porozumění

Poslech

Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení

Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Mluvení

Ústní interakce

Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Samostatný ústní projev

Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Psaní

Písemný projev

Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Úroveň INDEPENDENT

B2

Tato úroveň zkoušky je nejuznávanější ve většině firem a vzdělávacích institucích. Zkouška dokazuje, že jste schopni samostatně pracovat i žít v anglicky mluvících zemích nebo zvládnete kurzy vedené v angličtině.

©Council of Europe / Conseil de l’Europe

Porozumění

Poslech

Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.

Čtení

Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.

Mluvení

Ústní interakce

Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Samostatný ústní projev

Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

Psaní

Písemný projev

Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.

Úroveň PROFICIENT

C1

Zkouška je velmi podrobná a dokazuje vysokou úroveň zvládnutí jazyka. Tyto jazykové dovednosti jsou potřebné např. pro studium, práci či pobyt v anglicky mluvících zemích.

©Council of Europe / Conseil de l’Europe

Porozumění

Poslech

Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům.

Čtení

Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.

Mluvení

Ústní interakce

Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

Samostatný ústní projev

Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Psaní

Písemný projev

Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

Úroveň PROFICIENT

C2

C2 je zkouškou vynikající znalosti jazyka a dokazuje, že jste schopni komunikovat na nejvyšší úrovni plynule a sofistikovaně. Tato zkouška je vyžadována pro studium a práci v profesionálním či akademickém prostředí, např. postgraduální studium nebo PhD.

©Council of Europe / Conseil de l’Europe

Porozumění

Poslech

Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle.

Čtení

Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.

Mluvení

Ústní interakce

Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.

Samostatný ústní projev

Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

Psaní

Písemný projev

Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

Domluvte si řešení na míru a zlepšete svůj business!

Domluvte si řešení na míru