„Prodej správný produkt správnému zákazníkovi ve správný čas za správnou cenu.“

Business coaching 

Přejete si zlepšit interní komunikaci ve Vaší firmě?
Přejete si zvýšit výkon Vašich zaměstnanců?
Přejete si mít spolehlivý, spokojený a motivovaný tým?

= PAK SE OBRAŤTE NA NÁŠ PROFESIONÁLNÍ TÝM

Díky praktickým znalostem z oblasti psychologie, bohatým profesním zkušenostem a dovednostem se mi velice dobře daří očekávané cíle naplňovat a dosahovat vhodnou formou a nalezením té nejefektivnější cesty tak, abyste dosáhli úspěchu.            

Coaching patří mezi metody vzdělávání a rozvoje na pracovišti umožňující řešit konkrétní úlohy, hledat vlastní řešení, která jsou jedinečná v době, kdy je třeba zvládat nestandardní nestrukturované problémy a stres.

Koučování usiluje o jasné vymezení cíle, kterého chce koučovaný dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu. Paralelně s tímto zaměřením dochází ke zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Dále schopnosti rozhodovat se a přijímat větší odpovědnost.

Firma SiMyCo se specializuje na dva modely coachingu, a to:
GROW model a THE ACHIEVE COACHING MODEL
vhodný jak pro individuální coaching, tak i pro skupinový,
career a business coaching.

Coaching pomáhá k:

odhalení
uvědomění
rozšíření či posílení - seberozvoji
nastavení time managementu
a finálně využití
dosažení lepších výsledků lépe a snadněji potenciálu osobnosti

Je cestou k osvobození ze zajetí předsudků a stereotypů, které omezují naši úspěšnost (výkonnost) a tím i pocit spokojenosti.

Pro zhodnocení současné situace je vhodné provést analýzu 360° zpětné vazby.                                                 Jedná se o komplexní hodnocení, které posuzuje hodnoceného očima nadřízeného, kolegů, externích/interních klientů a podřízených. Získáte cenné informace o tom, jak vás vnímá vaše nejbližší pracovní okolí a budete mít možnost porovnat vše také s vaším pohledem, neboť hodnotíte i sám sebe.

Obdržené výsledky pak může hodnocená osoba využít k plánování svého dalšího rozvoje, školení atd. V prvé řadě se jedná o nástroj, který má napomoci rozvoji zaměstnance a ukázání jeho skutečného potenciálu. Udává, kde se nacházejí pracovníkovy silné a slabé stránky, a sděluje, jaké oblasti by pro něj měly být při vlastním zdokonalování prioritní. Některým firmám může výstup sloužit rovněž jako předloha při rozhodování např. o zvýšení platu nebo povýšení pracovníka

 

GROW model

Slovo GROW (Růst) je mnemotechnickou pomůckou, jak si zapamatovat celkový proces koučování:

GROW model

G……Goals - Cíl

(nastavení krátkodobých a dlouhodobých cílů - co chceme?)

R……Reality - Realita

(vnímání skutečného stavu - Jak to vypadá teď?)

O……Option - Možnosti

(alternativa aneb jak dosáhnout vytyčeného cíle - Jaké mám možnosti?)

W…...What, when, who, will - Volba

  (touha koučovaného, která je pro dosažení cílů nezbytná – Co uděláme?)


doporučení k efektivitě coachingu:
Spolupráce je vhodná ve 12-ti sezeních cca 1,5-2h 1x za měsíc. 

The Achieve Coaching Model

7-mi stupňový ACHIEVE COACHING MODEL

The Achieve Coaching Model

Pro koho je tento model vhodný?

* organizace, které požadují zavedení systematického procesu k dosažení měřitelných a trvalých výsledků, větší ROI (návratnost investic) z jejich nákladů na exekutivní coaching
* řídící kouče, kteří se chtějí ve své coachingové praxi zlepšit
* řídící pracovníky, kteří o vstupu do coachingového programu přemýšlejí, a chtějí vědět, co očekávat